Aandacht voor wat echt telt!

201910-SGP_CU-48.jpg
Daphne
Door Daphne van der Wind op 6 november 2020 om 17:42

Aandacht voor wat echt telt!

Tijdens de begrotingsraad voor 2021 vroeg Daphne aandacht voor wat echt telt: zorg voor elkaar, een bloeiende leefomgeving en onze schepping. Onze inbreng op deze punten zijn door de gemeenteraad aangenomen. Hieronder volgt haar volledige bijdrage.

"We leven momenteel in een heftige periode: inwoners die hun gezondheid verliezen; inwoners die hun geliefden verliezen; inwoners die hun baan of bedrijf verliezen. Deze periode laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Maar ook hoe veerkrachtig! De crisis maakt het duidelijk dat als het nodig is, we er voor elkaar zijn. Soms moet je, blijkbaar, even stilstaan om te zien wat echt telt! De programmabegroting geeft aan waar het komende  jaar de aandacht naar toe gaat vanuit het college.  Dank aan het college en de ambtelijke organisatie voor de uitgebreide begroting en het beantwoorden van vragen.

Kijkend naar de begroting, dan willen we als ChristenUnie/SGP Woerden aandacht geven aan wat echt telt. Voor ons is dat:

 • Zorg voor elkaar;

 • Bloeiende leefomgeving;

 • Kiezen voor de Schepping.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zorg voor elkaar!

In Woerden kijken we naar elkaar om.  We helpen elkaar een handje, of meerdere handjes, als dat kort of langere tijd nodig is. ChristenUnie/SGP Woerden vindt dat iedereen het verdient om tot ontplooiing te komen. Bijna 40 welzijnsorganisaties, mantelzorgers, vrijwilligers van bijvoorbeeld kerken en sportverenigingen dragen daaraan bij. Wij zijn trots op en dankbaar voor deze mensen.

Ook als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid.

 • De ChristenUnie/SGP is blij dat het college inzet op preventie en vroeg signalering. De aandacht ligt op het voorkomen en indien nodig op de eerste signalen om grote problemen te beperken.
 • Er is aandacht  voor de leefwereld van de inwoner. We horen positieve geluiden over casemanagement. Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp.
 • Ook is er aandacht voor inwoners in armoede, een vangnet voor mensen die het niet redden. We zien ook uit naar het nieuwe uitvoeringsplan.

Er gebeuren mooie dingen! Toch vragen we op aantal terreinen om meer aandacht:

 • Samen met Progressief Woerden hebben wij het initiatief genomen voor motie ‘inburgeren en dan..?’. Statushouders en nieuwe Nederlanders mogen rekenen op een volwaardige plaats in de samenleving om zich te kunnen ontplooien. Daarom vindt de ChristenUnie/SGP het belangrijk dat na het behalen van de inburgeringscursus er blijvende aandacht is voor deze groep inwoners.
 • Ook vragen we om meer aandacht voor de ogen en oren van de wijk, de BOA’s. Tijdens de zomerstage heb ik met eigen ogen mogen zien welke belangrijke rol de BOA’s op het gebied van vroegsignalering vervullen. Tegelijkertijd hebben ze geen ogen in hun achterhoofd. We steunen daarom het amendement van het CDA voor een 4e BOA en daarmee extra aandacht in de dorpen en wijken.
 • Een bloeiende leefomgeving!

Jong en oud moet kunnen genieten van een bloeiende leefomgeving. Daarvoor is aandacht nodig voor een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Maar ook schone en verzorgde wijken en dorpen met een goed voorzieningenniveau.

We zijn blij  met de grote aandacht voor woningbouw. We hebben mooie mijlpalen gezien dit jaar.. Tegelijkertijd zijn mijlpalen bittere noodzaak want de vraag is groot. Ook de puzzel over schuifruimte voor bedrijven wordt aandachtig bestudeerd. En in 2021 opgelost door een keuze te maken voor een locatie.

Voor bloei is groei nodig. En voor groei... u raadt het al...aandacht! Aristoteles concludeerde eeuwen geleden al dat alles wat je aandacht geeft, groeit.  Op een aantal terreinen zien wij weinig tot geen groei voor een bloeiende leefomgeving. Daarom vragen wij extra aandacht voor:

 • De wijken en dorpen. Voor de leefbaarheid van de wijken en dorpen is aandacht belangrijk. We zullen dit nauwlettend in de gaten houden.
 • Wat we niet aan uw aandacht willen laten ontsnappen zijn onze zorgen rondom IBOR.  Komend jaar wordt de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd. Met aandacht voor een bloeiende leefomgeving zullen wij de voorstellen van het college lezen en het gesprek voeren.
 • Voor een meer groene en bloeiende leefomgeving steunen we de voorstellen op dit onderwerp. 

De corona-crisis heeft invloed op de bloeiende leefomgeving en zet extra druk op de zorg voor elkaar. Het is van belang dat wat we hebben opgebouwd ook bewaren. Daarom omarmen we het amendement ’samen tegen de gevolgen van corona’. Tegelijkertijd willen we naast de binnenstad ook aandacht voor de wijken en dorpen. Want ook daar wordt pijn geleden.

 • Kiezen voor de Schepping
  We zorgen beter voor onze Schepping, weliswaar uit nood geboren. De ChristenUnie/SGP wil dat we dit voortzetten en betere rentmeesters worden van de Schepping. Maar wel op een eerlijke manier, waarbij  haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak belangrijke aandachtspunten zijn.

Er gaat veel aandacht naar de grote plannen om de doelen van de energietransitie te halen. Terecht, want het zijn grote uitdagingen.  Van regelingen voor het afkoppelen van de regenpijp en groenen daken worden we blij. Op deze manier doen we het met elkaar. Kleine stappen samen met inwoners en ondernemers. We vragen om meer aandacht voor de kleinere ontwikkelingen. Daarom:

 • Dienen we een motie in om meer werk te maken van laadlantaarnpalen waarbij de gemeente actief op zoek gaat. 
 • Steunen wij de moties van D66 voor onderzoek naar zon op dak en verduurzamen gemeentelijk vastgoed.
 • Hebben we vragen gesteld over verduurzaming van pakketbezorging.
 • We zullen aandachtig luisteren naar de reactie van de wethouder op het amendement sportzalen echt gasloos. Een kostenpost voor gas bij een gasloze sportzaal kunnen wij niet rijmen.

Voorzitter, voordat ik ga afronden wil ik nog ons amendement overheveling strategische buffer aankondigen. We dienen dit amendement in omdat wij de toevoeging van 4 ton aan de strategische buffer niet vinden passen bij scherp aan de wind zeilen zoals is afgesproken. Aanvullend steunen wij het amendement van het CDA met betrekking tot de tijdelijk onttrekking uit de reserve.

Voorzitter, tot slot. De ChristenUnie/SGP vraagt aandacht voor wat echt telt:

 • Zorg voor elkaar
 • Bloeiende leefomgeving
 • Kiezen voor de Schepping 

Wat is daar voor nodig?

Geloof, hoop en veel liefde voor de inwoners van Woerden.

Namens de ChristenUnie/SGP wens ik het college, en ook ons als raad, Gods zegen en wijsheid toe om in een periode van crisis de juiste keuzes te maken."

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie