ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Woerden 
RSIN: 816820399
KvK-nummer: 30196726

Post- en bezoekadres:
Knotwilgenlaan 19
3471 JA Kamerik

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. 

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus' koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea. 

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop. 

ChristenUnie Woerden heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau. 

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

 1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
 2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Voorzitter a.i.: Mevr. Johanna van der Meer-van Hoven
Secretaris: 
Penningmeester: Dhr. Sijmen Breedveld
Algemeen bestuurslid: Mevr. Danique Bolle-Smit 

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. De laatste financiële verslagen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

Financieel verslag op basis van WFPP

Financiele verslagen CU Woerden

 1. Bijlage 2 ALV | Financieel verslag CU Woerden 2020.pdf

 2. Financieel verslag CU Woerden 2012

 3. Financieel verslag CU Woerden 2013

 4. Financieel verslag CU Woerden 2017

 5. Financieel verslag CU Woerden 2016

 6. Financieel verslag CU Woerden 2015

 7. Financieel verslag CU Woerden 2014

 8. Begroting 2018 CU Woerden

 9. Begroting 2019 CU Woerden

 10. Financieel verslag CU Woerden 2018

 11. Financieel verslag CU Woerden 2019.pdf

 12. Begroting CU Woerden 2020.pdf

 13. Jaarverslag CU Woerden 2019.pdf

 14. Bijlage 2 ALV | Financieel verslag CU Woerden 2020.pdf