Extra onderzoek - Brug over Oude Rijn in Woerden West

Brugalternatieven 202001.jpg
HJdeJonge.jpg image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normal
Door Eric de Jonge, Simon Brouwer op 29 januari 2020 om 16:45

Extra onderzoek - Brug over Oude Rijn in Woerden West

Er wordt een extra onderzoek gestart naar een brug over de Oude Rijn, de zogenaamde  Rembrandtbrug. Wat vindt de ChristenUnie-SGP hiervan?

Achtergrond

In ons verkiezingsprogramma werd al aangegeven: “De ChristenUnie-SGP wil op basis van feitelijke gegevens beslissen of een brug nodig is én wil dat er een einde komt aan de decennialange discussie.”

Recent zijn de brugvarianten Gildenbrug, Rietveldbrug en Rietveldburg-west onderzocht. Daarnaast is een vierde variant onderzocht als resultaat van participatie: de Rembrandbrug variant. Om die objectief te kunnen vergelijken, werd donderdag 23 januari 2020 een aanvullend budget gevraagd aan de raad van 285.000 euro.

Dat is een hoop geld. Om die reden heeft de ChristenUnie-SGP samen met LijstVanDerDoes een motie ingebracht zodat straks de kosten en baten van de vier brugvarianten goed en zorgvuldig worden afgewogen. Alleen op die manier kan de raad in de loop van 2020 een weloverwogen besluit nemen waar de nieuwe brug moet komen te liggen.

Hoe gaan we verder

Na een uitgebreid debat ging een overgroot deel van de raad akkoord met het raadsbesluit om de Rembrandtbrug verder te onderzoek. Ook de motie die we samen met LvdD hebben opgesteld, werd aangenomen. Dit betekent het volgende:

  • Alle varianten moeten volgens de MKBA methode beoordeeld worden. Dat is een standaard om de Maatschappelijke Kosten en Baten transparant en objectief te beoordelen.
  • Tijdens het extra onderzoek wordt er regelmatig een afweging gemaakt of de realisatie van de Rembrandtbrugvariant nog wel reëel is. Zo niet, moet er eerst een vervolgvoorstel voorgelegd worden aan de Raad.
  • Het onderzoek van alle brugvarianten wordt na afloop toegelicht in een technische sessie. Daar wordt uitgelegd hoe de berekeningen van de MKBA zijn opgebouwd. Als tweede wordt het onderliggende verkeerskundig model toegelicht en er wordt uitgelegd hoe dit is toegepast voor alle varianten.

Rond de zomer zullen de resultaten bekend worden, waarna de raad een gedegen beslissing kan nemen. Er zal hoe dan ook een uitdaging liggen omdat we, welke variant het ook wordt, veel geld moeten investeren. Tegelijk is de wens om tot een goede oplossing te komen, conform de verkeersvisie, al jarenlang op de agenda.

 Rembrandbrugvariant 202001.jpg

Wat betekent dit voor mij?

Voor bewoners van de Rembrandtlaan, Boerendijk en het Schilderskwartier zal dit tot ontlasting van de drukke verkeerssituatie leiden. Tegelijk beseffen we dat niet alle problemen worden opgelost. Daarom is het goed dat iedereen in Woerden goed betrokken wordt, en we uitleggen welke stappen genomen worden.

Simon Brouwer en Eric de Jonge

Het debat is terug te zien op:

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-januari/20:00

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie