Geloof, hoop en liefde

Simon foto AB 21.jpg
image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normal
Door Simon Brouwer op 4 november 2021 om 20:33

Geloof, hoop en liefde

Met deze boodschap sprak Simon tijdens zijn laatste Algemene Beschouwingen de raad toe:

"Voorzitter,

Vandaag bespreken wij de begroting 2022-2025. De begroting is altijd een bijzonder moment om vooruit te kijken. Nu we aan het eind van deze bestuursperiode zijn, is het ook een goed moment om terug te kijken. Namens ChristenUnie-SGP wil ik dat doen aan de hand van een thema wat velen van u (hopelijk) bekend voor zal komen. Het is van hand van de apostel Paulus. Ondanks dat hij geen politicus was, verpakte hij zijn boodschap op een manier die zijn hoorders aansprak. Of mij dat ook lukt, mag u zelf bepalen, ik heb in ieder geval mijn best gedaan.

Het gekozen thema is: “geloof hoop en liefde”. (een soort preek in drie punten)

In mijn bijbel staat er boven: “De uitnemendheid van de liefde”

  • De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,
  • zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad,
  • zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid,
  • En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Geloof:

Ja voorzitter, dat mag u niet verbazen dat ik daarmee begin. Als ChristenUnie-SGP worden wij gedreven door het geloof in Jezus Christus. Dat is de basis van ons handelen, en hoewel de bijbel een eeuwenoude verzameling van boeken is, is het vaak verrassend eigentijds. Meer en meer komen wetenschappers er achter dat de wetten die voor het oude Israël golden, ook heden ten dage helemaal niet verkeerd zijn. Juist nu we helaas nog middenin de Coronapandemie zitten, blijkt hygiëne (handen wassen), afstand houden (melaatsen moesten buiten de stad bivakkeren) en de juiste voorzorgsmaatregelen nemen de oplossing. Zo waren er ook regels hoe om te gaan met de aarde, niet meer gebruiken dan de aarde kan opbrengen. Hoe verrassend actueel!

Hoop:

Wat een mooi woord, en wat is dat voor ons allen ook een opdracht. Hoop is de opmaat voor perspectief, en is dat niet wat iemand die aan de zijlijn staat nodig heeft? Of de ondernemers wiens omzet en bestaanszekerheid door Corona ineens op losse schroeven staat nodig heeft? Ik ken Woerden als een plek waar mensen oog hebben voor elkaar en er proberen ondanks verschillen samen uit te komen. Laten we dat vasthouden, u als raad heeft daar een belangrijke voortrekkersrol in! En laten we ook de ambtenaren daarbij niet vergeten, die dagelijks in touw zijn voor onze inwoners en ondernemers. Laten ze dat vooral ook doen met oog voor de situatie, waarbij wat ChristenUnie-SGP betreft het antwoord maatwerk is. In de begroting ligt de aandacht bij kwaliteitsontwikkeling van onze organisatie. Laat dat vooral niet alleen een vakinhoudelijke of financiële exercitie worden. De focus mag wat ons betreft nadrukkelijk liggen bij een dienstbare en betrouwbare overheid. Een betrouwbare overheid vinden we volstrekt logisch, maar tegelijkertijd hebben afgelopen maanden ons wel geleerd dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Denk aan de toeslagenaffaire.

Een dienstbare overheid is wat ons betreft een overheid die kijkt naar wat wel kan, of dat nu bij een bouwvergunning is of bij mensen die (even) niet mee kunnen doen met een baan. Laten we daarin eerst luisteren, en vervolgens hoop geven en handelen in de geest van de wet in plaats van naar de letter van de wet. Als raad hebben we daarin een voorbeeldfunctie!

U begrijpt waarom we 2 moties indienen, meer steun voor de dorps- en wijkhuizen die echt maatwerk nodig hebben. Ook de motie minder regels en direct uitkeren, waardoor we een vereenvoudiging realiseren bij de vele formulieren die soms nodig zijn voor relatief kleine en terugkerende declaraties.

Als laatste de liefde. Voor ons allen een opdracht om lief te hebben en oog voor elkaar te hebben. Hou als raad onderling goed voor ogen voor wie we het doen. Niet voor onszelf, maar voor onze inwoners en  ondernemers.

We zien dagelijks dat de samenleving sterk polariseert, en de raad is daar soms ook een afspiegeling van (wie de schoen past …). De toon verhard, en al ben ik niet perse tegenstander van een stevig standpunt, soms bekruipt mij het gevoel dat we vooral zenden en niet meer in staat zijn te luisteren naar elkaar. Cynisme, het overtuigd zijn van eigen gelijk, het zoeken van de waarheid in onze eigen bubbel, ik denk dat het ons allemaal bekend voor komt?

Als ChristenUnie-SGP begonnen we deze periode vol ambitie om Woerden net wat beter achter te laten. Het coalitieprogramma was ambitieus, waarbij de focus wat ons betreft vooral ook lag bij preventie. Voorkomen dat zaken misgaan, daar wilden we vooral op inzetten. Om te voorkomen dat er later meer kosten ontstaan, maar juist ook om de mensen die het lastig hebben te helpen. En toen bleek dat er financieel de nodige tegenwind was, hebben we in de strategische heroriëntatie gezocht naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. Uiteindelijk bleek er een bezuinigingsoperatie nodig te zijn, om ook in de toekomst de begroting goed sluitend te houden. Ook de voorliggende begroting heeft een positief resultaat. Dit komt enerzijds door de eerste resultaten van de strategische heroriëntatie en anderzijds doordat het Rijk eindelijk middelen toekent voor het uitvoeren van de Jeugdwet.  We liggen op koers waardoor we ook de mogelijkheid hebben om een lastenverzwaring te temporiseren. Daarom dienen we mede het amendement van het CDA in. Tegelijkertijd zien we ook dat het binnen programma’s schuurt, alleen hebben we nog niet inzichtelijk wat de omvang is bij bijvoorbeeld ibor en veiligheid. Daarom dienen we beide moties mede in om in kaart te brengen waar het knelt om het vervolgens over de middelen te hebben.  En steunen we ook de motie aangaande spelen zodat er middelen beschikbaar zijn voor het vervangen van speeltoestellen in 2022.

Maar zoals we al vaker hebben gezegd, het blijft scherp aan de wind zeilen!

We willen daarbij ook eerlijk zijn, niet alles is gegaan zoals we wilden. De ambitie om veel woningen te bouwen is later op gang gekomen dan gewenst. Maar voor de komende jaren staan veel plannen op uitrollen, en daar zijn we best tevreden mee. Toch kan het soms wat sneller, daarom dienen we de motie 100 dagen challenge in. Het casemanagement gaat ons helpen om beter grip te krijgen op de dossiers in het sociaal domein. Qua duurzaamheid blijven we ambitieus omdat er echt maatregelen nodig zijn! Daarbij zetten we in op besparen en steunen we de moties rondom Isoleren, laadlantaarnpalen en LED-verlichting. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.

Door corona liep en loopt alles ook anders, waardoor we zien dat de samenleving niet zo maakbaar is als we wel wensten of dachten. Een begroting is een plan voor de toekomst, maar geen spoorboekje met 100% zekerheid.

Moties of amendementen die we steunen:

  • Motie Herverdeling Gemeentefonds —> de eerste berichten over de herverdeling laten donkere wolken zien voor onze gemeente. En niet alleen onze gemeente maar veel gemeenten. Een stevig signaal richting den Haag is nodig omdat we op deze manier van de regen in de drup vallen (eindelijk geld voor jeugd, maar aan de andere kant worden we gekort).
  • Motie Borstonderzoek vrouwen —> goed initiatief. Preventie is belangrijk en als dit dichtbij huis kan, is de drempel lager om mee te doen.
  • Amendement - Bouwen in Woerden lastig of eenvoudig —> ook wij krijgen signalen van inwoners en we zijn er ons van bewust dat er een stuk emotie bij komt kijken als iets niet gaat zoals men beoogt. Het is goed om een onafhankelijk onderzoek te doen om te beoordelen hoe we ervoor staan en hoe we worden ervaren door inwoners. Dit ligt ook in lijn met hoe we als gemeente willen zijn.

Voorzitter, ik ga richting een afronding. Zoals de meesten van u weten, stop ik na deze periode als raadslid. Het was een eer vanavond nog 1 x de algemene beschouwingen uit te spreken. Persoonlijk wens ik u van harte toe om samenbindend bezig te blijven, politiek is vaak het duidelijk maken van de verschillen en dat is prima. Tegelijk is het ook goed om met twee woorden te spreken, en dus ook uit te spreken waarin de raad elkaar wel vind.

Namens ChristenUnie-SGP wens ik u allen, college, raad en ambtenaren geloof, hoop en liefde toe."

Simon Brouwer, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP.

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie