Laatste begroting van deze bestuursperiode saai?

Begroting2016
Henk van Dam 2017bewerkt
Door Henk van Dam op 10 oktober 2017 om 15:36

Laatste begroting van deze bestuursperiode saai?

De raad bespreekt in oktober 2017 alweer de laatste begroting in deze bestuursperiode. Gelukkig kan voor komende jaren opnieuw een financieel sluitend beeld worden geschetst. Zoals bekend bestuurt dit college op basis van een raadsakkoord. Dit akkoord is in 2017 door alle fracties van de gemeenteraad ondertekend.

In maart 2018 worden nieuwe verkiezingen gehouden. Dit is ook de reden dat in de begroting nauwelijks keuzes worden gemaakt. Dit wordt terecht aan de nieuwe raad en een volgend college overgelaten.

De lasten voor onze inwoners blijven nagenoeg gelijk. Het uitgangspunt blijft dat de tarieven met de inflatie met 1,8% worden verhoogd. Ook hebben we in Woerden een gezonde reserve positie. Ook al worden geen nieuwe keuzes gemaakt, het is wel zaak dat ontwikkelingen niet op slot worden gezet. Verschillende (urgente) onderwerpen vragen de komende tijd om een zo breed mogelijk gedragen besluit. De fractie CU/SGP zal ook hier bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

Wij denken hierbij vanuit onze fractie vooral aan de volgende onderwerpen:

  • Het veilig stellen van voldoende budgetten voor het sociale domein;
  • Oplossen van de financiële problemen bij Ferm Werk;
  • Starten met een pilot gebiedsgericht werken ( o.a. meer vrijgestelde dorps- wijkambtenaar);
  • Voortzetting van het veiligheidsbeleid incl. bestrijding criminaliteit (streetcornerwerk , inzet Boa’s);
  • Onderhoud van wegen en groen (soms nog volstrekt onder de maat);
  • Onderhoud en nieuwbouw van scholen;
  • Versnellen woningbouw in Woerden en in alle kernen;
  • Duurzaamheid en bodemdaling vragen om blijvende politieke aandacht;
  • Maar ook het verder oplossen van verkeersknelpunten in Woerden (Verkeersvisie). 

Kortom er is voldoende gesprekstof voor de Raad in oktober. Het ligt in de bedoeling om de begroting voor 2018 en volgende jaren in de raadsvergadering van 2 november vast te stellen.

Henk van Dam, raadslid

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie